• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Kết quả 1 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20-01-2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới gắn với thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình

Thời gian qua các cấp uỷ, chính quyền các cấp từ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đến cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 21-CT/TW nghiêm túc, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, qua đó nhằm từng bước bảo đảm bình đẳng giới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; phát huy vai trò của hội viên, phụ nữ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; lồng ghép vấn đề giới, bình đẳng giới trong việc xây dựng chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

 

Thời gian qua các cấp uỷ, chính quyền các cấp từ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đến cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 21-CT/TW nghiêm túc, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, qua đó nhằm từng bước bảo đảm bình đẳng giới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; phát huy vai trò của hội viên, phụ nữ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; lồng ghép vấn đề giới, bình đẳng giới trong việc xây dựng chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về vai trò, vị trí, tiềm năng của phụ nữ, về công tác phụ nữ và bình đẳng giới

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đã tích cực tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm về vai trò, vị trí, tiềm năng của phụ nữ, về công tác phụ nữ và bình đẳng giới cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp, đạt hiệu quả cao. Việc tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, kịp thời thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua các hội nghị, các chương trình bồi dưỡng, các lớp tập huấn nghiệp vụ, chuyên đề... Với việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đã góp phần làm chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác phụ nữ và bình đẳng giới; vị thế của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội ngày càng được khẳng định; bình đẳng giới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội từng bước được bảo đảm. Các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị và toàn xã hội thường xuyên quan tâm, phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ tạo điều kiện cho hội phụ nữ các cấp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, phát huy vai trò, tiềm năng to lớn của phụ nữ trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

Việc thực hiện chính sách pháp luật về bình đẳng giới, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển toàn diện

Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành chức năng, các đơn vị, địa phương đã xây dựng chương trình, kế hoạch và tập trung thực hiện nhiều giải pháp tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển toàn diện; ban hành các văn bản chỉ đạo và tiếp tục triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đối với công tác phụ nữ và bình đẳng giới. Chỉ đạo hội phụ nữ các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách đối với phụ nữ thông qua các hoạt động công tác hội.

Hội Liên hiệp Phụ nữ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án về hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, tổ chức các lớp chuyên đề về bình đẳng giới; ra mắt mô hình nhóm “Phụ nữ khuyết tật tự lực khởi nghiệp” và mô hình “Phụ nữ khuyết tật tự lực”, giúp gần 100 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp mỗi năm; đã thành lập 14 tổ hợp tác và 4 hợp tác xã do phụ nữ quản lý. Các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong thực hiện chính sách, pháp luật liên quan tới phụ nữ, bình đẳng giới, gia đình và trẻ em. Ngành Tư pháp, Hội Luật gia đã tổ chức các lớp truyền thông pháp luật và tổ chức hội nghị tư vấn, trợ giúp pháp lý cho phụ nữ, giúp phụ nữ giải quyết những vướng mắc có liên quan đến pháp luật. Ngành Công an, Viện Kiểm soát, Tòa án đã kịp thời xử lý những vụ việc xâm hại phụ nữ, trẻ em. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tổ chức giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, phụ nữ.

Thực hiện các hoạt động hỗ trợ xây dựng người phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh

Các cấp ủy đảng, chính quyền đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống, đạo đức, phẩm chất cho phụ nữ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện  Nghị quyết Trung ương IV (khóa XII) và Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 30-01-2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất về “Tăng cường giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân”. Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tiếp tục thực hiện và phối hợp, tạo điều kiện để hội liên hiệp phụ nữ các cấp triển khai thực hiện hiệu quả các đề án, chương trình, các cuộc vận động. Các ngành liên quan phối hợp, tạo điều kiện, hỗ trợ hội phụ nữ các cấp tổ chức các hoạt động chăm lo, xây dựng người phụ nữ phát triển toàn diện, trang bị các kiến thức cần thiết cho phụ  nữ, đặc biệt là  về chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy con cái, tổ chức cuộc sống gia đình, hỗ trợ khám, chữa bệnh.

Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc được triển khai tổ chức thực hiện thông qua cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, xây dựng “Mái ấm tình thương”, phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ Thái Bình chung sức bảo vệ môi trường”, “Phụ nữ Thái Bình hành động vì sự an toàn của phụ nữ và trẻ em trong gia đình”. Tổ chức tập huấn, nói chuyện chuyên đề về xây dựng gia đình hạnh phúc, về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Công tác xây dựng, bồi dưỡng và tôn vinh các điển hình phụ nữ tiên tiến trên các lĩnh vực, biểu dương Gia đình văn hoá tiêu biểu hằng năm được các cấp, các ngành quan tâm. Năm 2018, có 89% hộ hội viên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa.

Trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác cán bộ nữ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng, sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy chế, quy định về công tác cán bộ, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, thể hiện sự đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ trong công tác cán bộ trên cơ sở phát huy đầy đủ thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu các cấp trong công tác cán bộ nói chung và công tác cán bộ nữ nói riêng. Chỉ đạo các cấp ủy đảng rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ diện ban thường vụ cấp ủy quản lý, trong đó quan tâm công tác quy hoạch cán bộ nữ đảm bảo tỷ lệ theo quy định. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ theo tiêu chuẩn chức danh, vị trí được quy hoạch, số cán bộ nữ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị ngày một tăng. Công tác luân chuyển, điều động cán bộ nữ để rèn luyện, đào tạo được chú trọng. Công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ nữ, nhất là cán bộ chủ chốt được thực hiện nghiêm túc ở cả 3 cấp; tỷ lệ cơ cấu cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan Đảng, Nhà nước ngày càng cao. Công tác phát triển đảng viên nữ chú trọng chất lượng ngay từ việc lựa chọn, bồi dưỡng đối tượng; đến 30-6-2019, số đảng viên nữ trong toàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất là 35.923/107.951 đảng viên (chiếm tỷ lệ 27,4 %); số phụ nữ được kết nạp vào Đảng hàng năm chiếm trên 60% so với tổng số đảng viên được kết nạp. Hội Liên hiệp Phụ nữ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất giới thiệu 15 cán bộ nữ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất quản lý để Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiên cứu, xem xét đưa vào nguồn nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bổ sung vào nguồn quy hoạch cấp ủy các nhiệm kỳ tới; giới thiệu 21 cán bộ nữ lãnh đạo cấp phòng của sở, ban, ngành, đoàn thể bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất để Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiên cứu, xem xét bổ sung vào nguồn quy hoạch, nguồn nhân sự các chức danh lãnh đạo, quản lý của các sở, ban, ngành, đoàn thể bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất trong những năm tiếp theo.

Lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với tổ chức và hoạt động của hội liên hiệp phụ nữ các cấp

Các cấp ủy đảng thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo hội phụ nữ tổ chức tốt các hoạt động của hội và tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Thường trực cấp ủy thực hiện nghiêm túc chế độ giao ban hằng quý đối với lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp để kịp thời chỉ đạo hoạt động công tác hội; ban hành văn bản chỉ đạo về các nội dung chương trình giám sát, phản biện xã hội của hội phụ nữ; lấy ý kiến của hội phụ nữ đóng góp vào các dự thảo văn bản có liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới. Cấp ủy, chính quyền đã tạo điều kiện cho chi hội trưởng chi hội phụ nữ được kiêm nhiệm các chức danh có phụ cấp như dân số, y tế, tổ trưởng tổ vay vốn, đến nay toàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất có 1.248 chị (chiếm 60%) được kiêm nhiệm chức danh có phụ cấp.

Hội Liên hiệp Phụ nữ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tham mưu, phối hợp với Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16-7-2012 của Chính phủ Quy định trách nhiệm của các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp hội phụ nữ tham gia quản lý nhà nước; tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp công tác với Ủy ban nhân dân; thực hiện giám sát theo nội dung đã được cấp ủy duyệt và tích cực tham gia phản biện xã hội, tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo các chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phối hợp tổ chức diễn đàn “Phụ nữ nói lên tiếng nói của mình” với cấp ủy, chính quyền, các ngành liên quan; tổ chức hội nghị đối thoại chính sách ở cấp huyện và cấp cơ sở. Chỉ đạo các cấp hội phụ nữ thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; định hướng nội dung, giao chỉ tiêu thi đua; tăng cường hỗ trợ nguồn lực cho cơ sở; đẩy mạnh hoạt động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong việc tổ chức các hoạt động hội; xã hội hoá các nguồn lực; ban hành Nghị quyết số 01-NQ/BCH, ngày 16-7-2018 về xây dựng, củng cố và phát huy vai trò của hội viên nòng cốt giai đoạn 2018 - 2021, chỉ đạo các cấp hội tổ chức đa dạng hóa các hoạt động phù hợp với từng nhóm hội viên, phụ nữ; xây dựng và nhân diện các mô hình thu hút hội viên, đặc biệt là mô hình tập hợp hội viên đặc thù như phụ nữ tôn giáo, phụ nữ cao tuổi, nữ thanh niên, nữ lao động và các mô hình theo lứa tuổi, sở thích... 100% chi hội phụ nữ đã xây dựng được lực lượng hội viên nòng cốt với tổng số 66.457 hội viên nòng cốt, chiếm tỷ lệ 19,2% tổng số hội viên. Tích cực tham mưu với các cấp ủy đảng cử cán bộ hội đi học các lớp chuyên môn, lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội và phối hợp với các ngành tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ hội, đến nay, 100% cán bộ chuyên trách cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, cấp huyện đạt chuẩn chức danh theo quy định, 92% chủ tịch hội cơ sở đạt chuẩn (trình độ chuyên môn và lý luận chính trị từ trung cấp trở lên).

Sau 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư, nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, chính quyền, của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng và bản thân người phụ nữ về vai trò, vị trí của phụ nữ và công tác phụ nữ trong tình hình mới có nhiều chuyển biến tích cực. Bình đẳng giới trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đạt được những kết quả tiến bộ; đội ngũ cán bộ nữ là lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tăng về số lượng và chất lượng; vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được khẳng định và nâng cao. Tổ chức hội phụ nữ các cấp ngày càng được củng cố và phát triển; phát huy vai trò trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ; tạo điều kiện cho phụ nữ có nhiều cơ hội phát huy trí tuệ, thể hiện năng lực, góp phần quan trọng cùng địa phương thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ.

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 21-CT/TW, cần thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp là: tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò của phụ nữ và công tác phụ nữ trong tình hình mới; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác phụ nữ; Hội liên hiệp phụ nữ các cấp tiếp tục phát huy vai trò chủ động, tích cực, sáng tạo trong công tác tham mưu giúp cấp ủy đảng về công tác phụ nữ, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên phụ nữ.

                                                                                                               Quang Minh


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Năm 2019

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.791.510 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 23.528
Hôm qua : 19.522
Bài viết được quan tâm