• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Sơ kết công tác đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và công tác thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm 2019

Sáng ngày 26/7/2019, Ban Chỉ đạo thực hiện Thông báo Kết luận 94 và Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và công tác thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

 

Sáng ngày 26/7/2019, Ban Chỉ đạo thực hiện Thông báo Kết luận 94 và Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và công tác thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Thông báo Kết luận 94 của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Đặng Thanh Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; các đồng chí thành viên hai Ban chỉ đạo của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, thành viên Tổ giúp việc hai Ban chỉ đạo và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

                                      

6 tháng đầu năm 2019, Ban Chỉ đạo thực hiện Thông báo Kết luận 94 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 94 của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất) đã chủ động làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất ban hành các văn bản chỉ đạo bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; công tác quản lý nhà nước về văn hóa, văn học, nghệ thuật, báo chí, xuất bản; công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng. Các thành viên Ban Chỉ đạo 94 đã làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các sự kiện chính trị trong nước, trong bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; các nhiệm vụ, giải pháp và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; chủ động nắm bắt tình hình, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác thông tin đối ngoại; kịp thời phục vụ các nhiệm vụ chính trị và thông tin, định hướng dư luận; góp phần nâng cao hiểu biết và nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền quảng bá hình ảnh địa phương và con người Thái Bình nói riêng, đất nước và dân tộc Việt Nam nói chung đến với bạn bè quốc tế. Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thông tin đối ngoại, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về hoạt động thông tin đối ngoại, tham gia có hiệu quả vào các hình thức đối ngoại.

Sau khi nghe các thành viên hai Ban Chỉ đạo phát biểu làm rõ những kết quả nổi bật của cơ quan, đơn vị trong 6 tháng đầu năm, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ triển khai trong 6 tháng cuối năm 2019, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được của hai Ban Chỉ đạo, đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong công tác đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và công tác thông tin đối ngoại trong thời gian qua.

Trong thời gian tới, trước tình hình thế giới, khu vực còn nhiều diễn biến phức tạ, khó lường, tác động đến tình hình an ninh chính trị trong nước, các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu tiếp tục lợi dụng mạng xã hội, các vấn đề chính trị, xã hội được dư luận quan tâm, gia tăng các biện pháp tuyên truyền, chống phá chế độ, kích động tập trung đông người để tuần hành, biểu tình; gây nghi ngờ, chia rẽ nội bộ, hạ uy tín của Đảng, Nhà nước… , Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị thành viên hai Ban Chỉ đạo cần tăng cường công tác dự báo tình hình, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, từ đó tham mưu, đề xuất kịp thời cho Tỉnh ủy, UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất các giải pháp xử lý, định hướng tư tưởng trước các vấn đề có liên quan đến các sự kiện chính trị, vụ việc phức tạp, nhạy cảm. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật, trước hết là giáo dục cho cán bộ, đảng viên các hội, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ để nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật, đảm bảo trật tự kỷ cương trên các lĩnh vực, đồng thời bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, nòng cốt là lực lượng vũ trang và huy động sức mạnh của các cấp, các ngành, các tổ chức hội, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, trong đó cải tiến phương pháp tuyên truyền theo hướng sinh động, thực tiễn, thuyết phục, bảo đảm đưa thông tin chính thống thường xuyên, định kỳ nhằm phản bác các thông tin sai trái, độc hại, đồng thời, tận dụng lợi thế của Internet, mạng xã hội, góp phần tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân.

Đồng thời, cần nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí, xuất bản, tôn giáo; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành trong lĩnh vực văn hóa, thông tin và truyền thông; chú trọng tuyên truyền, vận động, giải quyết những vấn đề liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ của các ngành thành viên trong hai Ban Chỉ đạo với các ngành liên quan; tăng cường trao đổi thông tin, trao đổi nghiệp vụ; tham mưu xây dựng, kiện toàn lực lượng và tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng chuyên gia, cộng tác viên đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, cấp huyện và tương đương.

Quỳnh Anh


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Năm 2019

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.791.510 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 24.076
Hôm qua : 19.402
Bài viết được quan tâm