Văn phòng UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất

 1. Lãnh đạo Văn phòng

a) Văn phòng Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất có Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng.

b) Chánh Văn phòng UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Văn phòng; đồng thời là chủ tài khoản cơ quan Văn phòng Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất;

c) Phó Chánh Văn phòng UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất được Chánh Văn phòng phân công theo dõi từng khối công việc và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng, trước pháp luật về các lĩnh vực công việc được phân công phụ trách; Khi Chánh Văn phòng vắng mặt, một Phó Chánh Văn phòng được Chánh Văn phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

d) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất do Chủ tịch UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất quyết định theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức bộ máy của Văn phòng

2.1. Khối chuyên viên nghiên cứu, tổng hợp:

a) Khối chuyên viên nghiên cứu, tổng hợp gồm các phòng:

- Phòng Tổng hợp - Kế hoạch;

- Phòng Kinh tế - Tài chính;

- Phòng Nông nghiệp, KHCN và Tài nguyên Môi trường;

- Phòng Công nghiệp - Xây dựng - Giao thông;

- Phòng Nội chính;

- Phòng Văn hóa - Xã hội.

b) Mỗi phòng có Trưởng phòng và một số Phó Trưởng phòng; Trưởng phòng theo dõi công tác chung của phòng; đôn đốc, kiểm tra các chuyên viên trong phòng thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc, nhiệm vụ được giao; báo cáo về tiến độ, thời gian thực hiện các công việc của phòng.

c) Nhiệm vụ cụ thể của các chuyên viên nghiên cứu do Chánh Văn phòng UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất phân công.

2.2. Khối chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Khối chuyên môn, nghiệp vụ gồm các phòng:

- Phòng Công báo - Tin học

b) Mỗi phòng khối chuyên môn nghiệp vụ có Trưởng phòng và một số Phó Trưởng phòng. Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính được tổ chức các Tổ, bảo đảm bao quát, thực hiện đầy đủ, có hiệu quả nhiệm vụ được giao nhưng tối đa không quá 4 tổ.

c) Chế độ làm việc của các phòng khối chuyên môn, nghiệp vụ do Chánh Văn phòng UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất quy định.

2.3. Khối hành chính:

a) Khối hành chính gồm các phòng:

- Phòng Hành chính - Tổ chức (bao gồm cả công tác văn thư, lưu trữ);

- Phòng Quản trị - Tài vụ (bao gồm cả quản lý Đội xe);

- Phòng Tiếp công dân.

b) Mỗi phòng khối hành chính có Trưởng phòng và một số Phó Trưởng phòng. Trưởng phòng chịu trách nhiệm điều hành quản lý toàn bộ hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Văn phòng về toàn bộ hoạt động của phòng.

c) Các phòng khối hành chính xây dựng quy chế làm việc và phân công cụ thể nhiệm vụ của cán bộ, công chức, nhân viên, trình Chánh Văn phòng xem xét phê duyệt.

2.4. Khối sự nghiệp:

a) Khối sự nghiệp có Nhà khách Văn phòng UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất (gọi tắt là Nhà khách). Nhà khách hoạt động theo quy định của pháp luật về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập và theo quy định riêng do cấp có thẩm quyền quyết định.

b) Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế ở địa phương, Chánh Văn phòng UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất quyết định thành lập tổ chức sự nghiệp khác thuộc Văn phòng UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất theo quy định của pháp luật.

2.5. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất do Chánh Văn phòng UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất quyết định theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý về tổ chức, cán bộ của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

2.6. Chánh Văn phòng UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

2.7. Trong từng giai đoạn, tùy theo tình hình nhiệm vụ và yêu cầu công tác, Chủ tịch Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất thành lập mới, giải thể, sắp xếp, bố trí lại tổ chức bộ máy của Văn phòng cho phù hợp trên cơ sở đề xuất, kiến nghị của Chánh Văn phòng UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất và Giám đốc Sở Nội vụ.