Tìm kiếm văn bản:  
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 30/2020/NĐ-CP 05/03/2020 Về công tác văn thư
2 10/2019/TT-BNV 02/08/2019 Thông tư số 10/2019/TT-BNV ngày 02 tháng 8 năm 2019 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn th
3 14/2014/TT-BNV 31/10/2014 Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư
4 13/2014/TT-BNV 31/10/2014 Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ
5 09/2014/TT-BNV 01/10/2014 Hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề và hoạt động dịch vụ lưu trữ
6 10/2014/TT-BNV 01/10/2014 Quy định về việc sử dụng tài liệu tại Phòng đọc của các Lưu trữ lịch sử
7 01/2014/TTLT-BNV-BXD 21/08/2014 Hướng dẫn thành phần tài liệu dự án, công trình xây dựng nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử
8 09/2013/TT-BNV 31/10/2013 quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ
9 04/2013/TT-BNV 16/04/2013 Hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức.
10 01/2013/NĐ-CP 03/01/2013 quy định về chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ
11 10/2012/TT-BNV 14/12/2012 Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật xử lý tài liệu hết giá trị
12 08/2012/TT-BNV 26/11/2012 Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật Lập danh mục tài liệu hạn chế sử dụng của một phông lưu trữ và Phục vụ độc giả tại phòng đọc
13 07/2012/TT-BNV 22/11/2012 hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ của cơ quan
14 579/QĐ-BNV 27/06/2012 Phê duyệt Quy hoạch ngành Văn thư Lưu trữ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
15 01/2011/QH13 11/11/2011 Luật Lưu trữ
16 15/2011/TT-BNV 11/11/2011 quy định định mức kinh tế - kỹ thuật Vệ sinh kho bảo quản tài liệu lưu trữ và Vệ sinh tài liệu lưu trữ nền giấy
17 13/2011/TT-BNV 24/10/2011 Quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, thành phố trực thuộc Trung ương
18 09/2011/TT-BNV 03/06/2011 quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức
19 01/2011/TT-BNV 19/01/2011 Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
20 03/2010/TT-BNV 29/04/2010 Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu giấy
21 02/2010/TT-BNV 28/04/2010 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của tổ chức Văn thư, Lưu trữ Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các cấp
22 09/2010/NĐ-CP 08/02/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư
23 128/QĐ-VTLTNN 01/06/2009 Ban hành Quy trình "Chỉnh lý tài liệu giấy" theo TCVN ISO 9001: 2000
24 110/2004/NĐ-CP 08/04/2009 Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư
25 31/2009/NĐ-CP 01/04/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2001 về quản lý và sử dụng con dấu
26 09/2007/TT-BNV 26/11/2007 Thông tư số 09/2007/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về kho lưu trữ chuyên dụng
27 05/2007/CT-TTg 02/03/2007 Chỉ thị số: 05/2007/CT-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ
28 04/2006/TT-BNV 11/04/2006 Thông tư số 04/2006/TT-BNV ngày 11 tháng 4 năm 2006 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử các cấp.
29 55/2005/TTLT-BNV- VPCP 06/05/2005 Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV- VPCP ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản
30 46/2005/TT-BNV 27/04/2005 hướng dẫn quản lý tài liệu khi chia, tách, sáp nhập cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính và tổ chức lại, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp nhà nước
31 30/2004/TT-BTC 07/04/2004 Hướng dẫn chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ
32 33/2002/NĐ-CP 28/03/2002 Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước
33 58/2001/NĐ-CP 24/08/2001 Quản lý và sử dụng con dấu
34 30/2000/PL-UBTVQH10 28/12/2000 Pháp lệnh số 30/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 12 năm 2000 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về Bảo vệ bí mật nhà nước
Văn Bản
Bản Quyền Thuộc Chi cục văn thư lưu trữ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình
Địa chỉ: Số 09A , Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình. Điện Thoại:0227.3738.346
Email :vtluutru.snv@www.knparagon.com