Số lượt truy cập:
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CHI CỤC VĂN THƯ - LƯU TRỮ

 

 I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

        Chi cục Văn thư - Lưu trữ là tổ chức trực thuộc Sở Nội vụ có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất quản lý Nhà nước về văn thư, lưu trữ của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất và trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất theo quy định của pháp luật.

        Chi cục Văn thư - Lưu trữ chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Nội vụ, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước trực thuộc Bộ Nội vụ.

        Chi cục Văn thư - Lưu trữ là tổ chức có tư cách pháp nhân, con dấu, có tài khoản riêng, có trụ sở, kinh phí hoạt động do ngân sách Nhà nước cấp theo quy định pháp luật.

 II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

        1. Giúp Giám đốc Sở Nội vụ thực hiện các nhiệm vụ sau:

        a) Trình cấp có thẩm quyền ban hành quy hoạch, kế hoạch dài hạn, hàng năm, các chương trình, đề án, dự án và tổ chức thực hiện chế độ, quy định về văn thư, lưu trữ;

        b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, quy định về văn thư, lưu trữ;

        c) Thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt “Danh mục nguồn và thành phần tài liệu thuộc diện nộp vào Lưu trữ lịch sử của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất”;

        d) Thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt “Danh mục tài liệu hết giá trị” của Lưu trữ lịch sử của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất;

        đ) Thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt “Danh mục tài liệu hết giá trị” bảo quản tại cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất;

        e) Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào công tác văn thư, lưu trữ;

        g) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ;

        h) Phối hợp với Thanh tra Sở Nội vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về văn thư, lưu trữ;

        i) Thực hiện báo cáo, thống kê về văn thư, lưu trữ;

        k) Sơ kết, tổng kết công tác văn thư, lưu trữ;

        l) Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng về văn thư, lưu trữ.

        2. Giúp Giám đốc Sở Nội vụ thực hiện nhiệm vụ của Lưu trữ lịch sử của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất:

        a) Hướng dẫn các cơ quan,tổ chức thuộc nguồn nộp lưu chuẩn bị hồ sơ,tài liệu đến hạn nộp lưu

        b) Thu thập hồ sơ, tài liệu đến hạn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất;

        c) Phân loại, chỉnh lý, xác định giá trị, thống kê, sắp xếp hồ sơ, tài liệu;

        d) Bảo vệ, bảo quản, thống kê tài liệu lưu trữ;

        đ) Tu bổ, phục chế và bảo hiểm tài liệu lưu trữ;

        e) Xây dựng công cụ tra cứu và tổ chức phục vụ khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ;

        g) Thực hiện một số dịch vụ công về lưu trữ;

        h) Quản lý tài chính, tài sản và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nội vụ quy định.

 

    


Bản Quyền Thuộc Chi cục văn thư lưu trữ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình
Địa chỉ: Số 09A , Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình. Điện Thoại:0227.3738.346
Email :vtluutru.snv@www.knparagon.com