Kế hoạch số 108-KH/HU ngày 8 tháng 4 năm 2020 của Huyện ủy Vũ Thư